Nicki Minaj - Rich Sex

Full blown, run rich, Brinx
Yo! Mula! Yo! Yeah
Ayo

I know what these niggas like, and it ain't my charm
I ain't stupid, this $250 on my arm
I l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.