Migos - MotorSport

Yeah, skrrt
M-M-M-Murda

Motorsport, yeah, put that thing in sport (skrrt, skrrt)
Shawty bad (bad), pop her like a cork (pop it)
You a dork, neve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.