P. Reign - Callin'

Why don't you call on me, yeah, yeah
Call on me, yeah, yeah
You can lay it all on me (you can lay it all)
All on me, whoa
You hit me up and I'll b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.