Marsimoto - Der beste Freund des Menschen

Ja
Wowo

18 Uhr, dein Kopf fällt auf die Tastatur
Bist für alle nur die erste Reihe bei den Schachfiguren (Bauer)
Träumst von dei'm Megabyte-Weib...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.