Wale - Black Bonnie

Yeah, the older you get, man, more you appreciate, you know
And don't get offended
Ayo, we good?
Let me know when that drop
Yeah, louder
(Hol' up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.