Dj Khaled - I'm the One

We The Best Music
Another one!
DJ Khaled

Yeah, you're lookin' at the truth, the money never lie no
I'm the one, yeah, I'm the one
Early mornin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.