Jennifer Lopez - Dinero

Me and Benjamín Franco stay at the banco
Getting checks like Nike, everywhere that I go
If you ain't getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.