Mike WiLL Made It - W Y O (What You On)

Mike Willy with me nigga
Thugger, Thugger, baby
I'm all in the booth eating candy and shit (Candy and shit)
(Can't get enough) Can't get enough

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.