Drake - KMT

(Ness on the beat)
Yeah
Okay, okay
Okay

B Man just got out the can
I gave my bro an advance (yeah)
Love is just not in my plans
Not even taki...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.