David Guetta - Light My Body Up (Cedric Gervais Remix)

Light my body up

I feel like we going under
Take me down
I can't help but wonder
You got everything I want and
If you keep on talking
I'mma pu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.