Dj Khaled - Do You Mind

Another one
We The Best Music!

Yo, he ain't messing with no average chick, pop, pop
He got Nicki, he know that he hit the jackpot
Every baller t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.