DJ Snake - The Half

It's a Friday, I'm 'bout to go off
Got my chains on and I'm 'bout to show off
DJ Snake up in here about to go off
Now go off, now go off goddamn
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.