Yak Gotti - Dream

A young nigga's life is a dream
We ain't lettin' no hoes get between
When my diamonds speak, they say "bling"
Yellow diamonds, no crime scene
This...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.