Young Thug - Slime Shit

Slat!
Aye, get out your motherfuckin' seat to this one, you know?
Slat! Slat! Slat!

Hundred rounds in a Tahoe
Nigga, lighting up your tacos, hey...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.