Huncho Jack - Modern Slavery

It's early in the morning
(Buddah Bless This Beat)
Since I

All these damn chains, modern slavery (ice)
But this ain't 1800 so they pay me (cash)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.