Meek Mill - R.I.C.O.

Yeah, views, views, views
Yeah, yeah, alright

Old ways, new women, gotta keep a balance
The girl of your dreams to me is probably not a challenge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.