Dj Khaled - Shout Out to the Real

Fre Boosie, real nigga, in the jail standing tall like Shaquile nigga
I used to say, I know how you feel nigga
It's like a full time job not to kill n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.