Mike WiLL Made It - Drinks on Us

Everybody wanna know where you got your stuff
And you say "Oh man, I got the muthafuckin plug"
Everybody sayin', "Aye, where you get that from?"
An...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.