Dj Khaled - Suffering from Success

The price of fame, shit real
Fuck fame, (man fuck this shit)
Fuck the game
DJ Khaled

Got too many racks on me, I can't even go to sleep
[?], I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.