Mavado - Unchanging Love

Unchanging love, unchanging love
Almighty bueno
Almighty bueno
Almighty es mi todo
Mightier though

Once I was young
Now I'm older, yeah
'Caus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.