Marteria - Bruce Wayne

Ja, der Endboss kommt näher
Nein nein, ich folge keinem Trend, bekomm sogar Fanpost von Slayer
Hab den Jackpot gezogen
Hab fliegen gelernt mit beid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.