Kelly Rowland - Need a Reason

We don't need a reason
Ah ah ah ah ah aha

We done made on up, let's have some fun
Imma treat you like.. worth a thousand ones
We was in the be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.