Brandy - It All Belongs to Me

Lovin' you is hard
I feel like I'm boutta hurt myself
And I don't wanna do it baby
And lovin' you is so hard
And the way you act ain't been no help
Na...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.