Brandy - Beggin & Pleadin

Damn boy, why you make it so hard?
Stop putting your foot on my heart
I know I did my wrong, I know I did my dirt
Didn't know how bad I would hurt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.