Meek Mill - House Party

I tell 'em meet me in the bathroom
I fuck her while the water runnin'
Her friend knockin' at the door
And she screamin' out I'm cummin'
I tell 'em...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.