Mystikal - Wild Boy

Cobain's back, yeah
Cobain's back
Got all these crazy white boys yelling Cobain's back

Yeah bitch, yeah bitch, call me Steve-o
Yeah bitch, yeah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.