Madonna - I'll Remember (Theme From the Motion Picture "With Honors")

Hmm, hmm
Say goodbye
Not knowing when
The truth in my whole life began
Say goodbye
Not knowing how to cry
You taught me that

And I'll remembe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.