Andrew Lloyd Webber - Another Suitcase in Another Hall

I don't expect my love affairs
To last for long
Never fool myself
That my dreams will come true

Being used to trouble
I'd anticipate it
But al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.