Nicki Minaj - Moment 4 Life

I fly with the stars in the skies,
I am no longer trying to survive,
I believe that life is a prize,
But to live doesn't mean you're alive,
Don't worr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.