Dj Khaled - Rockin All My Chains On

Work in the kitchen

I might hit the club
Rockin' all my chains on
All my chains on
Rockin' all my chains on
I might hit the club
Rockin' all m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.