Ace Hood - Bugatti

We the motherfuckin' best nigga (Mike Will Made It)
Ace Hood (yeah)
Its over, Future (yeah)

I come looking for you with Haitians
I stay smoking ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.