Eminem - I'm not afraid

I'm not afraid, I'm not afraid (yeah)
To take a stand, it's been a ride
Everybody, I guess I had to
Go to that place
To get to this one
Now some ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.