Rasheeda - Lifestyle

Lifestyle by Rasheeda
Chorus(x2)
I'm checkin out yo lifestyle
O you a trojan
I know you hopin
That you get chosen
I like em frozen
Icy with tha platin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.