Rasheeda - My Bubble Gum

The type of girl you wanna chew all of ma bubble gum
The type of girl you wanna chew all of ma bubble gum

I'm the type of girl you wanna take to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.