Northstar - Crazy

[Intro: Midnight]
Yo! This for all my motherfucking niggaz
On the West Coast, on the East Coast
In the mid-West, the Dirty South
Nigga, I don't ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.