Necro - Light My Fire

(Uh)
(Slit)
(Slit, fuckin' slit)
(Wink wink)
(Wink wink)

Uh Uh
Fuckin' whorebags

Your tits are greased up
You better clean the yeast up
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.