Jermaine Dupri - Money, Hoes & Power

[Pimpin' Ken]
Yeah, yeah, yeah
It's the motherfuckin' infamous Pimpin' Ken
Yeah, all you motherfuckin' hoes out there misguided, undecided
why'all...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.