Rasheeda - Get It On

[Talking]
2001, we bout to show ya'll how we do it
Once again, this Rasheeda, and I'm introducin'
The one, and the only

[Slim]
S-L-I-M,

[Cho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.