Outkast - We Luv Deez Hoez

From the weave to the fake eyes
To the fake nails, down to the toes
Ha ha ha ha! We luv deez hoez
Ha ha ha ha! We luv deez hoez

From the weave t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.