Gambino Family - Make'm Bleed
[Featuring see Murder Fiend Mr. Serv On Silkk]
[Silkk]
Huh what!
These niggas have got me so and so.
Shit they can't get out of.
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.