Paul Kantner - Ballad of the Chrome Nun

Music: David Freiberg
Lyrics: Grace Slick

Look in the mirror you're lookin' guilty
Did the devil just give you the nod
You may be thinking you're fun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.