Black Box - Ride on Time

Gonna get up, gonna get up
Gonna get up, whoa
Gonna get up, gonna get up
Gonna get up, ooho

And time won't take
My love away

Ooho, ooho, ooh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.