G-Eazy - Power

Ooh, I'm high off the power
Ooh, she gone off the powder
Ooh, she want it up louder
Yeah, yeah, I'm high off the power

Will it go to my head?
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.