DaBoyDame - Dreams

Man, you play too much
Dame, what up

All my dreams gettin' closer
I ain't gotta look over my shoulder no
Momma, I'm gettin' older
I'm just ball...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.