Justin Bieber - Somebody To Love

Oh oh for you I'd write a symphony!
I'd tell the violins
It's time to sink or swim
March and play for ya!

For you I'd be, whoa
Running a thous...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.