Justin Bieber - Kiss And Tell

Yeah
(J-J-J-J-B, yeah, whoa oh, whoa noo)

Now I can see it girl You aint gotta say nothing
Your lips are calling me Like they wanna do something ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.