Young Scooter - Real Talk

BMFBG nigga
ATL Jacob
Yeah
Skrrt, skrrt

ATL Jacob, ATL Jacob
Shout out to the opps, As-Salaam-Alaikum
Motherfuck the cops, run up all the pape...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.