Zaytoven - Back On It

Yeah, haha
You already know it's that muh'fuckin' Trap Holizay
Got Offset with me
The best producer alive, Zaytiggy, yeah
(Zaytoven)
You know wha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.