Carnage - I Shyne

Lil Pump, ayy, ayy, ayy, chyeah
Ayy, Lil Pump, chyeah (essketit!)

Look at my neck shine (ice)
Look at my wrist shine, chyeah (ooh)
My diamonds m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.