Young Thug - Quarterback

Ninth grade, quarterback, Washington High (Ninth grade)
When you in the trap, all these rules apply (Listen nigga)
Keep it in your lap, not to the s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.